Απουσίες

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του ΙΕΚ, το προαναφερθέν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά 5% ανά μάθημα, αλλά σε καμία περίπτωση το σύνολο των απουσιών όλων των μαθημάτων στο εξάμηνο κατάρτισης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι 20% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών κατάρτισης. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ 15%
1 15 2
2 30 5
3 45 7
4 60 9
5 75 11
6 90 14
7 105 16
8 120 18