Αποτελέσματα Επιτυχόντων Α΄φάση

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. περιόδου Σεπτεμβρίου A’ φάσης στην ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr/
Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε από τους παρακάτω
τρόπους:
1. Με μετάβαση στο ΔΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ώρες κοινού 16:00 μ.μ. – 19:00 μ.μ.) προσκομίζοντας  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την Δευτέρα 25-09-2023  ή
2. Με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της αίτησης εγγραφής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών (σκαναρισμένων και όχι φωτογραφίες) στο iekilioupoli@gmail.com
ή
3.Με ηλεκτρονική εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων μέχρι την Δευτέρα 25-09-2023 στις 15:00 https://diek.it.minedu.gov.gr .

Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας (Τρίτη 19-09-2023 έως και την Δευτέρα 25-09-2023), χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν ολοκληρώσουν την εγγραφή είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης στο ΙΕΚ τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή και φοίτηση σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης (ν.4763/2020).

 Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί με το παράλληλο μηχανογραφικό και επιθυμούν να εγγραφούν στο νέο ΔΙΕΚ επιτυχίας τους, θα πρέπει να φροντίσουν εμπρόθεσμα να κάνουν πρώτα διαγραφή της προηγούμενης εγγραφής τους καταθέτοντας σχετική Υπεύθυνη Δήλωση

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης (μικρότερης σειράς) προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων (Β’ Φάση).

Σε περιπτώσεις εγγραφών που αιτούνται ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, αυτό καταγράφεται:

  1. Στην ηλεκτρονική εγγραφή του υποψηφίου και έχει ισχύ Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/86
  2. Στο πληροφοριακό σύστημα ΠΣ Πήγασος από το προσωπικό του Ι.Ε.Κ. αν πρόκειται για εγγραφή διά ζώσης

Δικαιολογητικά εγγραφής

Όσοι επιτυχόντες επιλέξουν να εγγραφούν δια ζώσης ή ενημερωθούν από το σύστημα κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους ότι απαιτείται κατάθεση πρόσθετων δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, θα πρέπει να τα καταθέσουν ή να τα στείλουν μέσω email εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση είναι τα παρακάτω:

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου..) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
  4. Βεβαίωση ΑΦΜ (αν ο ΑΦΜ ΔΕΝ αναγράφεται στην Βεβαίωση ΑΜΚΑ).
  5. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια κλπ).

Ώρες κοινού ΔΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 16:00 μ.μ. – 19:00 μ.μ.