ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν υπογραφής της σχετικής σύμβασης μεταξύ του ΟΑΣΑ και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, άρχισε η χορήγηση των “έξυπνων καρτών μειωμένης Μετακίνησης” των σπουδαστών των ΔΙΕΚ που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο (άτομα έως 22 ετών).  Οι σχετικές οδηγίες που περιγράφονται στην σύμβαση και αφορούν την διαδικασία έκδοσης είναι οι παρακάτω:
Διαδικασία  Έκδοσης των Έξυπνων Καρτών Μειωμένης Μετακίνησης:
·Ο δεύτερος των συμβαλλομένων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) αναλαμβάνει την  έκδοση των έξυπνων καρτών μειωμένης μετακίνησης των δικαιούχων.
                                                                                                                               
Για την έκδοσή των έξυπνων καρτών μειωμένης μετακίνησης, απαιτείται προσωποποίηση σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και η διάρκεια ισχύος τους καθορίζεται με βάση τα προβλεπόμενα στη παρούσα σύμβαση που συνάπτεται για την παροχή του δικαιώματος μεταξύ του ΟΑΣΑ και του Φορέα Παροχής.
Οι  έξυπνες κάρτες μειωμένης μετακίνησης προσωποποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ. αριθμ. 4/2017 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 5. & 6. της υπ. αριθμ. Α-59909/4404/18.01.2016 Κ.Υ.Α. και παραδίδονται στο Φορέα Παροχής (δηλ. Στο ΙΕΚ) προκειμένου να διατεθούν στους δικαιούχους.
Η διαδικασία προσωποποίησης και έκδοσης των καρτών είναι η εξής:
  Ο εκάστοτε δικαιούχος καλείται να κάνει χρήση του on-line εργαλείου παραγωγής QRCode το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΣΚ (www.athenacard.gr) προκειμένου να παράξει και να τυπώσει την «Αίτηση-Φόρμα Προσωποποίησης Κάρτας».
Για τη παραγωγή του QRCode είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων από το δικαιούχο:
–   Ονοματεπώνυμο (Όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας για έλληνες υπηκόους ή στο  διαβατηρίου για αλλοδαπούς)
–   Αριθμός ΑΜΚΑ (απαραίτητα 11-ψήφιος, περιλαμβανομένων και     των  αρχικών μηδενικών)
–   Μήνας και έτος γέννησης (σε μορφή ΜΜ/ΕΕΕΕ)
–   Κατηγορία δικαιούχου – επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο
– PIN 8 ψηφίων (καθορίζεται αποκλειστικά από τον δικαιούχο, χρησιμοποιείται για τη προστασία των δεδομένων του και είναι απαραίτητο στη περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης)
Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στο παραγόμενο QRCode, το οποίο και θα πρέπει να εκτυπωθεί και να διατηρηθεί από τον εκάστοτε δικαιούχο.
· Ο δικαιούχος προσκομίζει στο ΙΕΚ, φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
·Το ΙΕΚ προσκομίζει στον Ο.Α.Σ.Α. το σύνολο των εκτυπωμένων «Αιτήσεων Προσωποποίησης Κάρτας» μαζί με αίτηση για τον συνολικό αριθμό των αιτούμενων καρτών .
·  Οι έξυπνες κάρτες μειωμένης μετακίνησης εκδίδονται από τον Ο.Α.Σ.Α. με τη χρήση των «Αιτήσεων Προσωποποίησης Κάρτας» και των φωτογραφιών των δικαιούχων  και μετά το πέρας της διαδικασίας προσωποποίησης, εκπρόσωπος του ΙΕΚ, παραλαμβάνει τις Προσωποποιημένες Κάρτες, μαζί με τις «Αιτήσεις Προσωποποίησης Κάρτας».
·Κατά τη διαδικασία έκδοσης καταχωρείται η ισχύς του δικαιώματος μετακίνησης και δεν πραγματοποιείται συναλλαγή χρέωση της κάρτας, παρά μόνο προσωποποίηση – ενεργοποίηση.
· Ο Εκπρόσωπος του ΙΕΚ, αφού παραλάβει τις έξυπνες κάρτες μειωμένης μετακίνησης είναι υπεύθυνος για την παράδοσή τους στους δικαιούχους, οι οποίοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δικαιούνται να μετακινούνται με μειωμένους τύπους κομίστρου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της παρούσας σύμβασης.

 

Επισήμανση***είναι απαραίτητο να φυλάσσουν με  δική τους ευθύνη την εκτυπωμένη «Αίτηση-Φόρμα Προσωποποίησης Κάρτας» και  να θυμούνται τον 8ψήφιο αριθμό PIN που είχαν  επιλέξει, καθώς σε περίπτωση απώλειας της Προσωποποιημένης Κάρτας, η αντικατάστασή της είναι εφικτή αποκλειστικά και μόνον με χρήση του. Σε διαφορετική περίπτωση,  η έκδοση νέας κάρτας θα είναι εφικτή μετά τη λήξη ισχύος του δικαιώματος.