Έγκριση αμοιβών εμπειροτεχνών για το Εαρινό εξάμηνο 2022Α

Τυχόν τεκμηριωμένα αιτήματα για έγκριση αμοιβών εμπειροτεχνών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 2/106902/0022/10-03-2013 (Β΄3276) Κοινή Υπουργική Απόφαση, υποβάλλονται προς έγκριση αποκλειστικά έως 28/2.