Έγκριση αμοιβών εμπειροτεχνών

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ5/20348/22-02-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης «Τυχόν τεκμηριωμένα αιτήματα για έγκριση αμοιβών εμπειροτεχνών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 2/106902/0022/10-03-2013 (Β΄3276) Κοινή Υπουργική Απόφαση, υποβάλλονται προς έγκριση αποκλειστικά εντός δεκαπέντε ημερών (15) από την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος».

Η διαβάθμιση των αμοιβών των εμπειροτεχνών εκπαιδευτών ενηλίκων σε τρεις κατηγορίες ωρομισθίων αμοιβών τελεί σε συνάρτηση με:

α) τη φύση και την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου ενασχόλησης (συντελεστής δυσκολίας),

β) της εξειδίκευσης στο αντικείμενο,

γ) τα συνολικά χρόνια απασχόλησης στο αντικείμενο του επαγγέλματος.

Η ανωτέρω διαβάθμιση αμοιβών γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της διεύθυνσης του Ι.Ε.Κ. και έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Τυχόν ενδιαφερόμενοι εμπειροτέχνες εκπαιδευτές παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα και τεκμηριωμένα το αίτημα τους.