ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η επιλογή εκπαιδευτών γίνεται μέσα από τους αξιολογικούς πίνακες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με βάση την κείμενη νομοθεσία, τους οδηγούς σπουδών και  τη σειρά κατάταξης. Τα αποτελέσματα  υπάρχουν στην γραμματεία του  ΙΕΚ.

 Σε περίπτωση αβλεψίας ή λάθους και με γνώμονα την διαφάνεια ο εκπαιδευτής υποβάλλει άμεσα αίτηση θεραπείας  στο ΙΕΚ  email: iekilioupoli@gmail.com