ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΡΟΣΟΧΉ)

Σας ενημερώνουμε ότι  όλοι οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν την πρακτική τους, οφείλουν να προσκομίζουν στο ΙΕΚ φοίτησης ή εποπτείας ΑΜΕΣΑ: 1) το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη 2) το έντυπο της λήξης. Όσες πρακτικές δεν ενημερώνονται εγκαίρως, απαιτείται να υποβάλλονται οι λόγοι καθυστέρησης προς το αρμόδιο Τμήμα στο Υπουργείο, το οποίο θα αποφασίσει αν θα συμφωνήσει σχετικά με την πορεία της πρακτική σας.

Οι καταρτιζόμενοι, που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους τα προηγούμενα διαστήματα/έτη, θα πρέπει άμεσα (μέχρι 11/2/23) να προσκομίσουν το βιβλίο και τη βεβαίωση περάτωσης.