Επανεξετάσεις Μαθημάτων

Ενημερώνονται οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι υποχρεούνται σε επανεξέταση μαθήματος από προηγούμενα εξάμηνα και επιθυμούν να εξεταστούν στο (-α) μάθημα (-ατα) που υστέρησαν κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2024 να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία της ΣΑΕΚ αποκλειστικά έως 26/4/2024, ώστε να είναι δυνατός ο προγραμματισμός των εξετάσεών τους.