ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΠΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2020Β

Μόλις οριστικοποιηθούν από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ  τα παρουσιολόγια  για το χειμερινό εξάμηνο 2020Β θα ενημερωθούν  οι εκπαιδευτές  που αμείβονται με Τ.Π.Υ  ώστε να τα τιμολόγια των εκπαιδευτών.

Σας επισημαίνουμε την προσοχή στα εξής:

  • Προϋπόθεση πριν την έκδοση Τ.Π.Υ. είναι η συνεννόηση του εκπαιδευτή με το ΔΙΕΚ, ώστε να υπάρχει πλήρης και απόλυτη συμφωνία ωρών και αντιμισθίου.
  • Στα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφεται εάν ο εκπαιδευτής εμπίπτει ή όχι στην παρ. 9 άρθ. 39 του Ν. 4387/2016.
  • Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εκδώσουν 2 τιμολόγια με τρέχουσα ημερομηνία έκδοσης και μόνο (2021), που να αφορούν τα διαστήματα:
  1. 10ος-12ος του 2020 και
  2. 1ος-2ος του 2021.

          Με αναλυτική περιγραφή του διαστήματος που αφορά το κάθε τιμολόγιο.

Με την έκδοση του τιμολογίου θα πρέπει ο εκπαιδευτής να διαθέτει και να προσκομίσει κατάλληλο ΚΑΔ για την εξόφλησή του, με το αντίστοιχο αποδεικτικό σε περίπτωση που αυτό δεν έχει κατατεθεί.