Πρακτική ‘Ασκηση με ΕΣΠΑ

Παρακαλείστε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με το ΙΕΚ προκειμένου να οριστεί ραντεβού για οποιαδήποτε υπόθεση της Πρακτικής σας Άσκησης.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:
1)Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 5954 (ΦΕΚ Β’ 1807 02-07-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2)Νόμος υπ. αριθμ. 4763 (ΦΕΚ Α’ 254 21-12-2020), Κεφάλαιο Ε΄ «Μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)»
3)Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021) «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
4)Εγκύκλιος ΕΦΚΑ υπ. αριθμ. 51, αρ. πρωτ.: 359893/20-09-21 «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον οδηγό κατάρτισης, και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης. με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).
Η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιείται σε θέσεις που προσφέρονται από φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και επιχειρήσεις, οι οποίοι στο πλαίσιο της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης καλούνται «εργοδότες», με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., και με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Εξαιρούνται οι φορείς: α) Προσωρινής απασχόλησης. β) Τα νυχτερινά κέντρα. γ) Παροχής καθαριότητας και φύλαξης. δ) Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών. ε) Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.
Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα (5 ημέρες εβδομαδιαίως, απαγορεύεται η πραγματοποίηση πρακτικής την Κυριακή και στις επίσημες αργίες)
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ5/97484/ΦΕΚ 3938/2021 ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρωην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος (εκτός αν δεν διαθέτει άλλη ασφαλιστική κάλυψη και πρέπει να το δηλώσει με Υ.Δ.). Για την ασφάλιση του καταρτιζόμενου καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.2217/1994 (Α΄ 83) ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόπωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

Ο πρακτικά ασκούμενος θα λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τον φορέα υλοποίησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης.

Για τη συμμετοχή του στην πράξη, ο καταρτιζόμενος δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε άλλα προγράμματα επιδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ.

Οι αιτήσεις για έναρξη Πρακτικής Άσκησης υποβάλλονται στο ΙΕΚ φοίτησης 6 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξή της και μόνο κατόπιν ραντεβού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

1) Αίτηση έγκρισης έναρξης Πρακτικής Άσκησης
Αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης-2 (word)
Αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης-2 (pdf)

2) Αποδεικτικό κυριότητας λογαριασμού τραπέζης πρακτικά ασκούμενου (πρώτος δικαιούχος)

3) Έντυπο «Ατομικά Στοιχεία πρακτικά ασκούμενου»
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ(word)
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ(pdf)

4) Πρωτότυπη σύμβαση πρακτικής άσκησης, η οποία συμπληρώνεται σε τρία αντίγραφα.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (word)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (pdf)

5) Αστυνομική Ταυτότητα (φωτοτυπία 2 όψεων)

6) ΑΜΚΑ, ΑΜΑ του αποφοίτου (φωτοτυπία)
7) ΑΦΜ και αρμόδια εφορία ΔΟΥ (φωτοτυπία)
8) Υπεύθυνη Δήλωση του καταρτιζομένου ότι δεν φοιτά σε άλλο ΙΕΚ
9) Βεβαίωση Εργοδότη (Δήλωση Ενδιαφέροντος Εργοδότη):

Στις βεβαιώσεις αυτές πρέπει να φαίνεται η ημερομηνία έναρξης-λήξης της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και σε ποιους τομείς θα απασχοληθεί ο καταρτιζόμενος.

Δηλωση Ενδιαφέροντος Εργοδότη (word)

Δηλωση Ενδιαφέροντος Εργοδότη (pdf)

Εφόσον προσκομίσει ο καταρτιζόμενος όλα τα παραπάνω, το ΙΕΚ εκδίδει την ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, την οποία υποχρεούται να κοινοποιήσει στον εργοδότη του προκειμένου να τον δηλώσει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.

Ο καταρτιζόμενος εκτυπώνει το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΒΙΒΛΙΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΕΣΠΑ), το οποίο προσκομίζει στο ΙΕΚ προκειμένου να του δοθούν οδηγίες συμπλήρωσης.

Ο καταρτιζόμενος θα πρέπει επίσης  να προσκομίσει: 

  • Αντίγραφο του εντύπου «Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ» του εργοδότη από το ΕΡΓΑΝΗ σφραγισμένο και υπογεγραμμένο για την έναρξη και λήξη της πρακτικής άσκησης.
  • Απογραφικό δελτίο εισόδου, το οποίο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες που θα του σταλούν μέσω email μετά την έναρξη της Πρακτικής του Άσκησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Όταν συμπληρωθούν οι 960 ώρες Πρακτικής Άσκησης, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο με τις εβδομαδιαίες εκθέσεις, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοσή του. Ακόμη υποβάλλει τη Βεβαίωση Παρουσίας (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (word) της Πρακτικής Άσκησης, η οποία συμπληρώνεται από τον εργοδότη,  το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ, το οποίο συμπληρώνει ηλεκτρονικά και προσκομίζει υπογεγραμμένο και Αντίγραφο του εντύπου «Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ» του εργοδότη από το ΕΡΓΑΝΗ σφραγισμένο και υπογεγραμμένο για τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

ΑΠΟΥΣΙΑ / ΔΙΑΚΟΠΗ

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να διακοπεί με πρωτοβουλία του ασκούμενου ή του φορέα απασχόλησης βάσει τεκμηρίωσης και δηλώνεται στο ΙΕΚ [Υπεύθυνη δήλωση πρακτικά ασκούμενου και εργοδότη σε περίπτωση διακοπής της πρακτικής άσκησης Ψηφιακά υπογεγραμμένη (gov.gr)]. Οι ασκούμενοι κατά τον χρόνο της Πρακτικής Άσκησης οφείλουν να ενημερώσουν σε περίπτωση απουσίας τους την επιχείρηση που τους απασχολεί, καθώς και το ΙΕΚ από το οποίο εποπτεύονται.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στην γραμματεία του ΙΕΚ καθημερινά 14:00 – 17:00.