Πρακτική Άσκηση Υπουργείο Οικονομικών

Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. οικ.48810ΕΞ2019/10.05.2019 απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων πρακτικής άσκησης στο Υπουργείο Οικονομικών, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την κάλυψη επτά (7) θέσεων πρακτικής σπουδαστών ΙΕΚ και τριών (3) σπουδαστών ΤΕΙ, σταδιακά έως το τέλος του έτους, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε θέσεις γραμματειακής υποστήριξης (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και διακίνηση αλληλογραφίας), καθώς και καταχώρηση, αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση (σάρωση εγγράφων) των φακέλων των περιουσιών για τις οποίες είναι αρμόδια η Διεύθυνσή μας στο πλαίσιο του προγράμματος Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. (Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων).

Ω332Η-ΥΞΒ ΑΔΑ πρακτικής 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΚ_2019