Πρακτική Άσκηση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ? ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης.

Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1) ημερολογιακό έτος. Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα (5 ημέρες εβδομαδιαίως).

Οι αιτήσεις για έναρξη Πρακτικής Άσκησης υποβάλλονται στο ΙΕΚ φοίτησης 6 ημέρες πριν την έναρξή της.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

6 ημέρες πριν την έναρξη της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (1η και 15η κάθε μήνα) ο/η καταρτιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει τα εξής:

 

  1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, το ΙΕΚ χορηγεί στον καταρτιζόμενο έντυπο βεβαίωσης εργοδότη, το οποίο συμπληρώνεται από τον φορέα που θα απασχολήσει τον καταρτιζόμενο. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να φαίνεται η ημερομηνία έναρξης-λήξης της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και σε ποιους τομείς θα απασχοληθεί ο καταρτιζόμενος.
  2. ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ (χορηγείται από το ΙΕΚ) για ΕΝΑΡΞΗ Πρακτικής Άσκησης.
  3. Αστυνομική Ταυτότητα (φωτοτυπία)
  4. ΑΜΚΑ, ΑΜΑ του αποφοίτου (φωτοτυπία)
  5. ΑΦΜ και αρμόδια εφορία (φωτοτυπία)
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του καταρτιζομένου ότι δεν φοιτά σε άλλο ΙΕΚ.

Εφόσον προσκομίσει ο καταρτιζόμενος όλα τα παραπάνω, το ΙΕΚ εκδίδει την ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ και χορηγεί το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, τα οποία παραλαμβάνει μια (1) ημέρα πριν την ημερομηνία έναρξης της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, από το ΙΕΚ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Όταν συμπληρωθούν οι 960 ώρες Πρακτικής Άσκησης, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο με τις εβδομαδιαίες εκθέσεις, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοσή του. Ακόμη υποβάλλει τη βεβαίωση περάτωσης της Πρακτικής Άσκησης (την οποία προμηθεύεται από το ΙΕΚ), η οποία συμπληρώνεται από τον εργοδότη.

ΑΠΟΥΣΙΑ ? ΔΙΑΚΟΠΗ

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να διακοπεί με πρωτοβουλία του ασκούμενου ή του φορέα απασχόλησης βάσει τεκμηρίωσης και δηλώνεται στο ΙΕΚ εποπτείας. Οι ασκούμενοι κατά τον χρόνο της Πρακτικής Άσκησης οφείλουν να ενημερώσουν σε περίπτωση απουσίας τους την επιχείρηση που τους απασχολεί, καθώς και το ΙΕΚ από το οποίο εποπτεύονται.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι απουσιάζουν συνεχόμενα πέραν των 15 εργάσιμων ημερών χωρίς να ενημερώσουν, ο Δ/ντης του ΙΕΚ δύναται με πράξη του να διακόψει την Πρακτική Άσκηση.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στην γραμματεία του ΙΕΚ καθημερινά 17:00 – 19:00.

Ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις