Πρακτική Άσκηση χωρίς ΕΣΠΑ

Παρακαλείστε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με τη ΣΑΕΚ προκειμένου να οριστεί ραντεβού για οποιαδήποτε υπόθεση της Πρακτικής σας Άσκησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στους Οδηγούς Κατάρτισης και π΄ρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου.

Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα (5 ημέρες εβδομαδιαίως, απαγορεύεται η πραγματοποίηση πρακτικής την Κυριακή και στις επίσημες αργίες).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ5/97484/ΦΕΚ 3938/2021 ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρωην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλιση του καταρτιζόμενου καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.2217/1994 (Α΄ 83) ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόπωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση. Επιπλέον, εξαιρούνται από την Π.Α. οι φορείς: προσωρινής απασχόλησης, νυχτερινά κέντρα, παροχής καθαριότητας και φύλαξης, τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών και κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις για έναρξη Πρακτικής Άσκησης υποβάλλονται στη ΣΑΕΚ φοίτησης 6 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξή της και μόνο κατόπιν ραντεβού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η έναρξη της πρακτικής των καταρτιζομένων των ΣΑΕΚ σας γνωρίζουμε ότι
δυνάμει των άρθρων 27 παρ.1 και 169 παρ. 14 του Ν.4763 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/ 21-12-2020) καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ (ΦΕΚ Β’ 1807/2014 όπως ισχύει), η πρακτική άσκηση δύναται να εκκινήσει πριν την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου εφόσον αυτό ορίζεται από τους οδηγούς κατάρτισης που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.Σε ότι αφορά στις προθεσμίες ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης, ισχύουν τα ακόλουθα:
Α) Το άρθρο 27 παρ.1 του Ν.4763/2020 προβλέπει ότι «…Η περίοδος της πρακτικής… πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης…».
Β) Για όσους καταρτιζόμενους δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική τους κατά την έναρξη της ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020),  ισχύει το άρθρο 48 παρ.3 του Ν.4777/2021 σύμφωνα με το οποίο: «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

6 εργασιακές ημέρες πριν την έναρξη της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (1η και 15η κάθε μήνα) ο/η καταρτιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει τα εξής:

 

  1. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ, το ΙΕΚ χορηγεί στον καταρτιζόμενο το συμφωνητικό , το οποίο συμπληρώνεται από τον φορέα που θα απασχολήσει τον καταρτιζόμενο σε τρία πρωτότυπα.
  2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, το ΙΕΚ χορηγεί στον καταρτιζόμενο έντυπο βεβαίωσης εργοδότη, το οποίο συμπληρώνεται από τον φορέα που θα απασχολήσει τον καταρτιζόμενο. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να φαίνεται η ημερομηνία έναρξης-λήξης της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και σε ποιους τομείς θα απασχοληθεί ο καταρτιζόμενος.
  3. ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ (χορηγείται από το ΙΕΚ) για ΕΝΑΡΞΗ Πρακτικής Άσκησης.
  4. Αστυνομική Ταυτότητα (φωτοτυπία)
  5. ΑΜΚΑ, ΑΜΑ του αποφοίτου (φωτοτυπία)
  6. ΑΦΜ και αρμόδια εφορία  ΔΟΥ (φωτοτυπία)
  7. Υπεύθυνη Δήλωση του καταρτιζομένου ότι δεν φοιτά σε άλλο ΙΕΚ.

Εφόσον προσκομίσει ο καταρτιζόμενος όλα τα παραπάνω, το ΙΕΚ εκδίδει την ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ και χορηγεί το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, τα οποία παραλαμβάνει μια (1) ημέρα πριν την ημερομηνία έναρξης της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, από το ΙΕΚ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Όταν συμπληρωθούν οι 960 ώρες Πρακτικής Άσκησης, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο με τις εβδομαδιαίες εκθέσεις, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοσή του. Ακόμη υποβάλλει τη βεβαίωση περάτωσης της Πρακτικής Άσκησης (την οποία προμηθεύεται από το ΙΕΚ), η οποία συμπληρώνεται από τον εργοδότη.

Η υποβολή των εγγράφων γίνεται σε καθορισμένο ραντεβού και μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

ΑΠΟΥΣΙΑ / ΔΙΑΚΟΠΗ

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να διακοπεί με πρωτοβουλία του ασκούμενου ή του φορέα απασχόλησης βάσει τεκμηρίωσης και δηλώνεται στο ΙΕΚ εποπτείας. Οι ασκούμενοι κατά τον χρόνο της Πρακτικής Άσκησης οφείλουν να ενημερώσουν σε περίπτωση απουσίας τους την επιχείρηση που τους απασχολεί, καθώς και το ΙΕΚ από το οποίο εποπτεύονται.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι απουσιάζουν συνεχόμενα πέραν των 15 εργάσιμων ημερών χωρίς να ενημερώσουν, ο Δ/ντης του ΙΕΚ δύναται με πράξη του να διακόψει την Πρακτική Άσκηση.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στην γραμματεία της ΣΑΕΚ καθημερινά 15:00 – 17:00.

Ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις